شرکت سهامی خاص ارتباطات پیشرو​​​​​​​

ردیفکارفرمامحتوی پروژهشرح پروژهسال انجام پروژه
1مخابرات استان کرمانمشاوره و طراحی شبکهطراحی شبکه GSM/WLL برای پوشش روستایی1385
2امخابرات استان خوزستانمشاوره و طراحی شبکهطراحی شبکه GSM برای پوشش شمال استان1385
3مخابرات استان خوزستانمشاوره و طراحی شبکهطراحی شبکه GSM برای پوشش جنوب استان1385
4مخابرات استان خوزستانمشاوره و طراحی شبکهطراحی شبکه GSM/WLL برای پوشش روستایی1385
5مخابرات استان سیستان و بلوچستانمشاوره و طراحی شبکهطراحی شبکه های هوشمند، سیگنالینگ و صورتحساب گیری شبکه ثابت استان 1384
6مخابرات استان خراسان رضوی مشاوره و طراحی شبکهطراحی شبکه GSM/WLL برای پوشش روستایی1384

​پروژه های انجام شده در 1384 تا 1385