شرکت سهامی خاص ارتباطات پیشرو​​​​​​​

ردیفکارفرمامحتوی پروژهشرح پروژهسال انجام پروژه
1شرکت شاتلمشاوره و طراحی توسعه شبکه انتقال رادیویی1395
2شرکت گسترش ارتباطات مبنامشاوره و طراحی توسعه شبکه انتقال رادیویی1395
3شرکت رسپینامشاوره و طراحی توسعه شبکه انتقال رادیویی1395
4شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقمشاوره و طراحیتوسعه شبکه بیسیم1395
5شهرداری فرخشهرمشاوره و طراحی توسعه شبکه بیسیم1395
6شرکت توزیع برق استان گلستانمشاوره و طراحی توسعه شبکه بیسیم1395
7شهرداری شهریارمشاوره و طراحی توسعه شبکه بیسیم1394
8نمایشگاه بین المللی تهرانمشاوره و طراحی توسعه شبکه بیسیم1392
9شرکت شهرکهای صنعتی استان همدانمشاوره و طراحی مطالعه و امکان سنجی پروژه1391
10مخابرات استان کرمانمشاوره و طراحی نظارت بر اجرای طرح جامع NGN بم و بروات 1391

​پروژه های انجام شده در 1391 تا 1395